संस्कृत में घरेलु वस्तुओं के नाम –

अगरबत्तीअगरुवर्तिका
अँगीठीअग्नीष्टिका , अंगारधानी
अँगोछाअंगप्रोक्षणम्
अरगनीलङ्गनी
अलार्म घड़ीप्रबोधनघटी
आलमारीकाष्ठमंजूषा
आलमीराकपाटिका
आटा चक्कीचूर्णम् यंत्रम्
आराम कुर्सीसुखासंदिका
ओखलउलूखलम्
इंधनज्वलनकाष्ठम्
इस्तरी ( प्रेस )स्तरकी , वस्त्रस्तरस्योपकरणम्
ईंटइष्टका
उपलाकरीषम् , गोमयपिण्डम्
कंधीकङ्कतं , प्रसाधनी
कनस्तरकर्णस्त्रम्
कटोराकटोरम्
कटोरीकटोरिका , कसोरिका
कड़ाहीकटाह:
कपड़ावस्त्रम्
कम्बलकम्बल:
कम्प्यूटरसंगणक:
करछुलदर्वी , कम्बी
कठौतीगलंतिका , कर्करी
कीलकीलकम्
कांचकाच:
काँच का गिलासकाचचषक:
कुल्हड़मल्लक: , चाषक:
कुकरवाष्पस्थाली
कुर्सीआसंद:
कूड़ादानअवकरिका
कुञ्जीतालिका
कुप्पीस्नेहपात्रम्
कैंचीकर्तकी
कैलेण्डर ( पंचाग)दिनदर्शिका
कुल्हाड़ीकुठारिका
खिड़कीवातायनम्
खलबट्टाखल्ल:
खाटिया ( खाट)खट्वा
खुँटीनागदंत:
खिलौनाक्रीडनकम्
गँडासातोमर:
गद्दातूलस्तर: , गर्दिका
गुलदस्तापुष्पदानी
गेंदकंदुक:
गिलासचषक:
घड़ीघटिका
घड़ाघट: , कुम्भ:
चटाईकट:
चक्कीपेषणयंत्रम् , घरट्ट:
चम्मचचमस:
चकलापिष्टिशिला
चाकूछुरिका
चलनीचालनी
चप्पलपादरक्षा
चादरश्य्याच्छादनम्
चिरागदीपक:
चूल्हाचूल्लिका
चिमटाकङ्कमुख: , संदंश:
चौकीचतुष्की
छड़ीयष्टिका
छाताछत्रम्
छेनीव्रश्चन:
जालजालम्
जीना ( सीढ़ी)आरोहणम् , सोपानम्
जूतापादत्राणम् , पादुका
जेवरअलंकार:
झाडूमार्जनी
झूलादोला
झोलास्यूत:
टबबृहंद्रोणी
ट्यूबलाइटदण्डदीप:
टोकरीकण्डोलिका
टेलीफोनदूरभाष:
टार्चकरदीप: , हस्तदीपिका
टीन की चद्दरत्रपुफलम्
टिफिनअल्पाहार:
टूथपेस्टदंतपिष्टम्
डाइनिंग टेबलभोजनफलकम्
ड्रेसिंग टेबलश्रृन्गारफलकम्
डिब्बाकरण्डक: , सम्पूरक:
डेस्कलखनपीठम्
ढोलपटह:
ढोलकढौलक:
तकियाउपधानम्
तवातप्तिका .ऋजीषम्
तसलाधिषणा
तराजूतुला
तकलीतर्कुटि:
तीलीशलाका
तबलामुरज:
तालाताल:
तुरहीतूर्यम्
तानापूरातानपूर:
तस्तरीशराव:
थालीस्थालिका , थालिका
दरेतीदात्रम्
दातूनदंतधावनम्
दीयासलाईदीपशलाका
दीयादीपक:
दोनापत्रापुटम्
दरवाजाद्वारम् , कपाटम्
दर्पणदर्पण:
दरीआस्तरणम्
धागातंतु: , सूत्रम्
नाँवतरणि: ,नौका
नगाड़ादुंदुभि:
पत्तलपत्तलम् , विस्तरी
परातमहास्थालिका , परामत्रम्
पानदानताम्बृलकरण्ड:
पलंगपर्यङ्क
पंखाव्यजनम्
पतीलीस्थाली ,चरू:
पर्दाजवनिका
पीढ़ापीठम्
पाँसाअक्षम्
पाउडरचूर्णकम्
पेटीमञ्जूषा
प्यालापानपात्रम् , चषक:
प्लेटशराव: , अस्थालिका
पुष्पमालास्त्रज्
फर्नीचरउपस्कर:
 फ्रिजहिमीकर:
फावड़ाखनित्रम्
फुटबालपादकंदुकम्
बर्तनभाण्डम् , पात्रम्
बाल्टीउदञ्चनम् , जलधरी
बोतलकाचकूपक:
बसुलातक्षणी
बाँसुरीमुरली
बटनकुड्मल:
बल्बगोलदीप:
बेलनबेल्लनम्
बेंचकाष्ठासनम्
बैट्रीविद्युत्कोष:
बोरागोणी , शणपुट:
बैलगाड़ीगंत्री , शकटयानम्
बिछौनाशैय्या
ब्रशवर्तिका
ब्लेड (पत्ती)क्षुरकम्
ब्लेक बोर्डकृष्णपट्ट:
भाड़भ्राष्ट्र्म
भालाप्रास:
भूसाबुसम्
भूसीतुष:
माचिसअग्निपेटिका
मूसलमुसलम्
मोमबत्तीमधूच्छिष्टवर्ति: , दीपपादप:
रस्सीरज्जु:
लालटेनप्र्दीपकोश: काचदीप:
लैम्पनेयदीप:
लोटामण्डूक: , करक:
लैपटॉपअंकसंगणकम्
लोहाअयस्
वर्छीशल्यम्
वायलिनसारङ्गी
विगुलसंज्ञाशंख
सिल बट्टाशिलावटकम्
संसीसंदंशिका
सॉस पेनउखा
सरौताशङ्कुला
सुईसूची , सूचिका
सूपासूर्पम्
स्टूलसंवेश : , उच्चपीठम्
सुराहीकर्करी , जलशीतिका
स्टोवउद्ध्मानम्
स्मार्टफोनकुशलदूरवाणी
स्वीचपिञ्ज:
सोफातलप: , पर्यंङ्क ,
सिकहरशिक्यम्
हड़ियाहण्डिका
हथौड़ीअयोधन :
हललाङ्गलम्
हीटरतापकम्
हैंगरअवलम्बक:

Comments are closed.

वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए क्लिक करे

Donate Now

Please donate for the development of Hindi Language. We wish you for a little amount. Your little amount will help for improve the staff.

कृपया हिंदी भाषा के विकास के लिए दान करें। हम आपको थोड़ी राशि की कामना करते हैं। आपकी थोड़ी सी राशि कर्मचारियों को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

[paytmpay]