संस्कृत में घरेलु वस्तुओं के नाम –

अगरबत्ती अगरुवर्तिका
अँगीठी अग्नीष्टिका , अंगारधानी
अँगोछा अंगप्रोक्षणम्
अरगनी लङ्गनी
अलार्म घड़ी प्रबोधनघटी
आलमारी काष्ठमंजूषा
आलमीरा कपाटिका
आटा चक्की चूर्णम् यंत्रम्
आराम कुर्सी सुखासंदिका
ओखल उलूखलम्
इंधन ज्वलनकाष्ठम्
इस्तरी ( प्रेस ) स्तरकी , वस्त्रस्तरस्योपकरणम्
ईंट इष्टका
उपला करीषम् , गोमयपिण्डम्
कंधी कङ्कतं , प्रसाधनी
कनस्तर कर्णस्त्रम्
कटोरा कटोरम्
कटोरी कटोरिका , कसोरिका
कड़ाही कटाह:
कपड़ा वस्त्रम्
कम्बल कम्बल:
कम्प्यूटर संगणक:
करछुल दर्वी , कम्बी
कठौती गलंतिका , कर्करी
कील कीलकम्
कांच काच:
काँच का गिलास काचचषक:
कुल्हड़ मल्लक: , चाषक:
कुकर वाष्पस्थाली
कुर्सी आसंद:
कूड़ादान अवकरिका
कुञ्जी तालिका
कुप्पी स्नेहपात्रम्
कैंची कर्तकी
कैलेण्डर ( पंचाग) दिनदर्शिका
कुल्हाड़ी कुठारिका
खिड़की वातायनम्
खलबट्टा खल्ल:
खाटिया ( खाट) खट्वा
खुँटी नागदंत:
खिलौना क्रीडनकम्
गँडासा तोमर:
गद्दा तूलस्तर: , गर्दिका
गुलदस्ता पुष्पदानी
गेंद कंदुक:
गिलास चषक:
घड़ी घटिका
घड़ा घट: , कुम्भ:
चटाई कट:
चक्की पेषणयंत्रम् , घरट्ट:
चम्मच चमस:
चकला पिष्टिशिला
चाकू छुरिका
चलनी चालनी
चप्पल पादरक्षा
चादर श्य्याच्छादनम्
चिराग दीपक:
चूल्हा चूल्लिका
चिमटा कङ्कमुख: , संदंश:
चौकी चतुष्की
छड़ी यष्टिका
छाता छत्रम्
छेनी व्रश्चन:
जाल जालम्
जीना ( सीढ़ी) आरोहणम् , सोपानम्
जूता पादत्राणम् , पादुका
जेवर अलंकार:
झाडू मार्जनी
झूला दोला
झोला स्यूत:
टब बृहंद्रोणी
ट्यूबलाइट दण्डदीप:
टोकरी कण्डोलिका
टेलीफोन दूरभाष:
टार्च करदीप: , हस्तदीपिका
टीन की चद्दर त्रपुफलम्
टिफिन अल्पाहार:
टूथपेस्ट दंतपिष्टम्
डाइनिंग टेबल भोजनफलकम्
ड्रेसिंग टेबल श्रृन्गारफलकम्
डिब्बा करण्डक: , सम्पूरक:
डेस्क लखनपीठम्
ढोल पटह:
ढोलक ढौलक:
तकिया उपधानम्
तवा तप्तिका .ऋजीषम्
तसला धिषणा
तराजू तुला
तकली तर्कुटि:
तीली शलाका
तबला मुरज:
ताला ताल:
तुरही तूर्यम्
तानापूरा तानपूर:
तस्तरी शराव:
थाली स्थालिका , थालिका
दरेती दात्रम्
दातून दंतधावनम्
दीयासलाई दीपशलाका
दीया दीपक:
दोना पत्रापुटम्
दरवाजा द्वारम् , कपाटम्
दर्पण दर्पण:
दरी आस्तरणम्
धागा तंतु: , सूत्रम्
नाँव तरणि: ,नौका
नगाड़ा दुंदुभि:
पत्तल पत्तलम् , विस्तरी
परात महास्थालिका , परामत्रम्
पानदान ताम्बृलकरण्ड:
पलंग पर्यङ्क
पंखा व्यजनम्
पतीली स्थाली ,चरू:
पर्दा जवनिका
पीढ़ा पीठम्
पाँसा अक्षम्
पाउडर चूर्णकम्
पेटी मञ्जूषा
प्याला पानपात्रम् , चषक:
प्लेट शराव: , अस्थालिका
पुष्पमाला स्त्रज्
फर्नीचर उपस्कर:
 फ्रिज हिमीकर:
फावड़ा खनित्रम्
फुटबाल पादकंदुकम्
बर्तन भाण्डम् , पात्रम्
बाल्टी उदञ्चनम् , जलधरी
बोतल काचकूपक:
बसुला तक्षणी
बाँसुरी मुरली
बटन कुड्मल:
बल्ब गोलदीप:
बेलन बेल्लनम्
बेंच काष्ठासनम्
बैट्री विद्युत्कोष:
बोरा गोणी , शणपुट:
बैलगाड़ी गंत्री , शकटयानम्
बिछौना शैय्या
ब्रश वर्तिका
ब्लेड (पत्ती) क्षुरकम्
ब्लेक बोर्ड कृष्णपट्ट:
भाड़ भ्राष्ट्र्म
भाला प्रास:
भूसा बुसम्
भूसी तुष:
माचिस अग्निपेटिका
मूसल मुसलम्
मोमबत्ती मधूच्छिष्टवर्ति: , दीपपादप:
रस्सी रज्जु:
लालटेन प्र्दीपकोश: काचदीप:
लैम्प नेयदीप:
लोटा मण्डूक: , करक:
लैपटॉप अंकसंगणकम्
लोहा अयस्
वर्छी शल्यम्
वायलिन सारङ्गी
विगुल संज्ञाशंख
सिल बट्टा शिलावटकम्
संसी संदंशिका
सॉस पेन उखा
सरौता शङ्कुला
सुई सूची , सूचिका
सूपा सूर्पम्
स्टूल संवेश : , उच्चपीठम्
सुराही कर्करी , जलशीतिका
स्टोव उद्ध्मानम्
स्मार्टफोन कुशलदूरवाणी
स्वीच पिञ्ज:
सोफा तलप: , पर्यंङ्क ,
सिकहर शिक्यम्
हड़िया हण्डिका
हथौड़ी अयोधन :
हल लाङ्गलम्
हीटर तापकम्
हैंगर अवलम्बक:

Comments are closed.

वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए क्लिक करे

Donate Now

Please donate for the development of Hindi Language. We wish you for a little amount. Your little amount will help for improve the staff.

कृपया हिंदी भाषा के विकास के लिए दान करें। हम आपको थोड़ी राशि की कामना करते हैं। आपकी थोड़ी सी राशि कर्मचारियों को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

[paytmpay]