धातु रुप
परस्मैपदी धातु

1.स्था (ठहरना) लट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरूष तिष्ठति तिष्ठत: तिष्ठन्ति
मध्यम पुरुष तिष्ठसि तिष्ठथ: तिष्ठथ
उत्तम पुरुष तिष्ठामि तिष्ठाव: तिष्ठाम:

स्था (ठहरना) लृट लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष स्थास्यति स्थास्यत: स्थास्यन्ति
मध्यम पुरुष स्थास्यसि स्थास्यथ: स्थास्यथ
उत्तम पुरुष स्थास्यामि स्थास्याव: स्थास्याम:

स्था (ठहरना ) लड्.लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अतिष्ठत् अतिष्ठताम् अतिष्ठन्
मध्यम पुरुष अतिष्ठ: अतिष्ठतम् अतिष्ठत
उत्तम पुरुष अतिष्ठम् अतिष्ठाव अतिष्ठाम

स्था (ठहरना ) लोट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष तिष्ठतु तिष्ठताम् तिष्ठन्तु
मध्यम पुरुष तिष्ठ तिष्ठतम् तिष्ठत
उत्तम पुरुष तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम

स्था (ठहरना ) बिधिलिड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष तिष्ठेत् तिष्ठेताम् तिष्ठेयु:
मध्यम पुरुष तिष्ठे तिष्ठेतम् तिष्ठेत
उत्तम पुरुष तिष्ठेयम् तिष्ठेव तिष्ठेम

2:नी (ले जाना )लट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष नयति नयत: नयन्ति
मध्यम पुरुष नयसि नयथ: नयथ
उत्तम पुरुष नयामि नयाव: नयाम:

नी (ले जाना ) लृट लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष नेष्यति नेष्यत: नेष्यन्ति
मध्यम पुरुष नेष्यसि नेष्यथ: नेष्यथ
उत्तम पुरुष नेष्यामि नेष्याव: नेष्याम:

नी (ले जाना )लड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अनयत् अनयताम् अनयन्
मध्यम पुरुष अनय: अनयतम् अनयत
उत्तम पुरुष अनयम् अनयाव अनयाम

नी (ले जाना) लोट लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष नयतु नयताम् नयन्तु
मध्यम पुरुष नय नयतम् नयत
उत्तम पुरुष नयानि नयाव नयाम

नी (ले जाना) बिधिलिंड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष नयेत् नयेताम् नयेयु:
मध्यम पुरुष नये: नयेतम् नयेत
उत्तम पुरुष नयेयम् नयेव नयेम

3:पा (पिब्) पीना लट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष पिबति पिबत: पिबन्ति
मध्यम पुरुष पिबसि पिबथ: पिबथ
उत्तम पुरुष पिबामि पिबाव: पिबाम:

पा (पिब्) पीना लृट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष पास्यति पास्यत: पास्यन्ति
मध्यम पुरुष पास्यसि पास्यथ: पास्यथ
उत्तम पुरुष पास्यामि पास्याव: पास्याम:

पा (पिब्) पीना लड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अपिबत् अपिबताम् अपिबन्
मध्यम पुरुष अपिब: अपिबतम् अपिबत
उत्तम पुरुष अपिबम् अपिबाव अपिबाम

पा (पिब् ) पीना लोट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष पिबतु पिबताम् पिबन्तु
मध्यम पुरुष पिब पिबतम् पिबत
उत्तम पुरुष पिबामि पिबाव पीबाम

पा (पिब्)पीना बिधिलिड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष पिबेत् पिबेताम् पिबेयु:
मध्यम पुरुष पिबे पिबेतम् पिबेत
उत्तम पुरुष पिबेयम् पिबेव पिबेम

4:कृ (करना) लट्लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष करोति कुरुत: कुर्वन्ति
मध्यम पुरुष करोषि कुरुथ: कुरुथ
उत्तम पुरुष करोमि कुर्व: कुर्म:

कृ (करना ) लृट लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष करिष्यति करिष्यत: करिष्यन्ति
मध्यम पुरुष करिष्यसि करिष्यथ: करिष्यथ
उत्तम पुरुष करिष्यामि करिष्याव: करिष्याम:

कृ (करना) लड्.लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्
मध्यम पुरुष अकरो: अकुरुतम् अकुरुत
उत्तम पुरुष अकरवम् अकुर्व अकुर्म

कृ (करना) लोट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष करोतु कुरुताम् कुर्वन्तु
मध्यम पुरुष कुरु कुरुतम् कुरुत
उत्तम पुरुष करवाणि करवाव करवाम

कृ (करना) विधिलिड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष कुर्यात् कुर्याताम् कुर्यु:
मध्यम पुरुष कुर्या: कुर्यतम् कुर्यात्
उत्तम पुरुष कुर्याम् कुर्याव कुर्याम

5:दा (देना) लट्लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष ददाति दत्त: ददति
मध्यम पुरुष ददासि दत्थ: दत्थ
उत्तम पुरुष ददामि दद्व: दद्म:

दा(देना) लृट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष दास्यति दास्यत: दास्यन्ति
मध्यम पुरुष दास्यसि दास्यथ: दास्यथ
उत्तम पुरुष दास्यामि दास्याव: दास्याम:

दा(देना) लड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अददात् अदत्ताम् अददु:
मध्यम पुरुष अददा: अदत्तम् अदत्त
उत्तम पुरुष अददाम् अदद्व अद्द्म

दा(देना) लोट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष ददातु दत्ताम् ददतु
मध्यम पुरुष देहि दत्तम् दत्त
उत्तम पुरुष ददानि ददाव ददाम

`

दा(देना) विधिलिड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष दद्यात् दद्याताम् दद्यु:
मध्यम पुरुष दद्या: दद्यातम् दद्यात
उत्तम पुरुष दद्याम् दद्याव दद्याम

6:चुर् (चोरी करना) लट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष चोरयति चोरयत: चोरयन्ति
मध्यम पुरुष चोरयसि चोरयथ: चोरयथ
उत्तम पुरुष चोरयामि चोरयाव: चोरयाम:

चुर् (चोरी करना) लृट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष चोरयिष्यति चोरयिष्यत: चोरयिष्यंति
मध्यम पुरुष चोरयिष्यसि चोरयिष्यथ: चोरयिष्यथ
उत्तम पुरुष चोरयिष्यामि चोरयिष्याव: चोरयिष्याम:

चुर् (चोरी करना) लड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष अचोरयत् अचोरयताम् अचोरयन्
मध्यम पुरुष अचोरय: अचोरयतम् अचोरयत
उत्तम पुरुष अचोरयम् अचोरयाव अचोरयाम

चुर् (चोरी करना) लोट् लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष चोरयतु चोरयताम् चोरयन्तु
मध्यम पुरुष चोरय चोरयतम् चोरयत
उत्तम पुरुष चोरयानि चोरयाव चोरयाम

चुर् (चोरी करना) विधिलिड्. लकार

  एकवचन व्दिवचन बहुवचन
प्रथम पुरुष चोरयेत् चोरयेताम् चोरयेयु:
मध्यम पुरुष चोरये: चोरयेतम् चोरयेत
उत्तम पुरुष चोरयेयम् चोरयेव चोरयेम

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए क्लिक करे

Donate Now

Please donate for the development of Hindi Language. We wish you for a little amount. Your little amount will help for improve the staff.

कृपया हिंदी भाषा के विकास के लिए दान करें। हम आपको थोड़ी राशि की कामना करते हैं। आपकी थोड़ी सी राशि कर्मचारियों को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

[paytmpay]